STADGAR för Österby Sportklubb r.f.

§1 Namn, hemort och ändamål

Föreningens namn är Österby Sportklubb r.f. stiftad den 10 april 1938 och med hemort i Raseborgs kommun.

Föreningens ändamål är att bedriva idrottslig verksamhet med tyngdpunkt på skidning, skid- och löpskytte allt från elitnivå till hälsofrämjande motionsverksamhet.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en sund idrottslig fostran.

För finansiering av sin verksamhet kan föreningen motta bidrag, donationer och testamenten samt verkställa lotterier, bingospel och insamlingar. Vid behov inhämtar föreningen de tillstånd som krävs för verksamhet.

 

§2 Språk

Föreningens officiella språk är svenska.

 

§3 Inval

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Ansökan om medlemskap sker enligt föreskrivet sätt på föreningens internet hemsida.

 

§4 Medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av aktiva och passiva. Dessutom kan till hedersmedlem genom enhälligt beslut väljas en person som på ett särskilt berömvärt sätt har främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen vid föreningens årsmöte.

 

§5 Utträde

Om en medlem själv önskar utträda ur föreningen, bör han/hon meddela därom skriftligen till föreningens styrelse eller till dess ordförande eller meddela därom till föreningsmötets protokoll.  Medlemsförhållandet upphör i slutet av verksamhetsperioden, under vilken anmälan om utträde blivit gjord.

En medlem anses ha utträtt ur föreningen om han/hon underlåtit att erlägga sin medlemsavgift under det kalenderår den har förfallit.

Föreningens styrelse kan utesluta en medlem som inte följer dessa stadgar eller som genom sin verksamhet inom föreningen eller utanför densamma märkbart skadar föreningens verksamhet. Innan beslutet om uteslutning fattas bör ifrågavarande medlem få möjlighet att höras. 

Beträffande beslutet om uteslutning kan medlem vädja till föreningens möte (årsmötet eller höstmötet) genom att lämna en i ärendet gällande skrivelse till föreningens styrelse inom 30 dagar efter det han bevisligen erhållit vetskap om beslutet. 

Om föreningens möte bekräftar beslutet om uteslutning träder det i kraft omedelbart efter mötets beslut.

Om förseelsen kan anses ringa, kan föreningens styrelse i stället för uteslutning ge den medlem som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig varning, som antecknas till föreningens styrelseprotokoll och som ges vederbörande till kännedom.

 

§6 Avgifter

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

 

§7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande, kassör, sekreterare, materialförvaltare och 2 övriga ledamöter, vilka alla utses på årsmötet. Om årsmötet anser att flera än 2 övriga ledamöter behövs kan årsmötet besluta om det, dock max 5 st. Skäl till beslutet bör anges.

Styrelsen ansvarar för föreningens framåtskridande och utveckling, övervakar att föreningens stadgar efterlevs och är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och egendom samt förpliktas att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet.

 

§8 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför om majoriteten av ledamöterna är närvarande. Besluten fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den åsikt mötets ordförande biträder.

 

§9 Ordföranden

Ordföranden är föreningens officiella representant och leder dess förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder viceordföranden i hans/hennes ställe.

 

§10 Sekreteraren

Sekreteraren ansvarar för föreningens korrespondens, skrivandet av protokoll vid såväl styrelsens som föreningens sammanträden samt för handhavandet av föreningens arkiv.

 

§11 Kassören

Kassören ansvarar för uppbärandet av alla avgifter samt för verkställandet av alla utbetalningar för föreningens räkning.

 

§12 Materialförvaltaren

Materialförvaltaren skall omhänderha föreningens material och svara för att denna alltid är i brukbart skick samt vid behov för styrelsen framlägga förslag till avskrivning av gammal och inköp av nytt material.

 

§13 Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande gemensamt med sekreteraren eller ordföranden gemensamt med kassören.

 

§14 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod avslutas den 30 april och skall före den 10 maj överlämnas åt verksamhetsgranskarna, som före den 15 maj till styrelsen skall avge berättelse över slutförd granskning av räkenskaperna.

 

§15 Årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, sammanträder inom senare hälften av majmånad. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

Öppnande av mötet

Konstituering (mötesordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare, 2 rösträknare)

Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Godkännande av föredragningslista

Föredragning av årsberättelsen.

Föredragning av bokslut

Verksamhetsgranskarnas berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

Föredragning av budget samt verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.

Val av ny styrelse.

Val av två verksamhetsgranskare samt 2 suppleanter.

Fastställande av årsavgifterna.

Övriga av styrelsen eller enskild medlem föreslagna ärenden.

 

§16 Övriga föreningsmöten

Föreningen sammaträder till höstmöte i september. Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

Öppnande av möte

Konstituering (ordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare, 2 rösträknare)

Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Godkännande av föredragningslista

Fastställande av verksamheten för höst och vinter enligt verksamhetsplan

Fastställande av funktionärer och personer som organiserar verksamheten enligt verksamhetsplan.

Övriga ärenden

 

Föreningen sammanträder till allmänna möten på kallelse av styrelsen eller då en verksamhetsgranskare eller minst tio (10) röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller hos styrelsen om detta. I anhållan skall skälen för begäret anges.

Kallelse till allmänt möte inklusive årsmöte utfärdas genom annons i en svenskspråkig tidning som utkommer på orten eller genom cirkulär till samtliga medlemmar. Kallelsen till mötet bör utgå minst en vecka före mötet.

 

§17 Omröstning

På mötet avgörs frågor genom enkel röstövervikt utom i de fallen § 4, 19 och 20 förutsätter. Omröstning sker öppet om inget annat påyrkas. Vid lika röstetal segrar den åsikt mötets ordförande biträder, utom vid personval – då lotten avgör.

Rösträtt äger alla 15 år fyllda som är medlemmar.

 

§18 Representation

Om en medlem externt representerar föreningen bör styrelsen ge sitt medgivande eller befullmäktiga personen i fråga.

 

§19 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmöte och fordras för att sådan ändring skall vara giltig minst trefjärdedelars (3/4) röstövervikt.

 

§20 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas på årsmötet med trefjärdedels (3/4) röstövervikt. Beslutet bör fastställas på ett allmänt möte som äger rum tidigast en (1) månad och senast två (2) månader efter årsmötet som fattade beslutet.

I händelse av upplösning övergår alla föreningens tillgångar och egendom till Finlands Svenska Skidförbund rf (FSS) varunder den upplösta föreningen lytt, eller om det sista allmänna mötet så besluter någon annan registrerad idrottsförening på hemorten.